Lappia tekee alueellista kehitystyötä ja pyrkii ruokkimaan myös yrittäjyyttä alueella, mutta miten sitä tehdään?

Vahvaa alueellista yhteistyötä yrittäjyyden ja yritysten tukemiseen

Lapin Liiton Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoituksella tavoitellaan New Business -hankkeessa Business Tornion, Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteistyönä 230 henkilön uudelleen työllistämistä ja 100 uuden tuotekonseptin kehittämistä.

Hankkeen tavoitteena on metalli- ja teollisuudenalan osaamisen, innovaatiotoiminnan, yritystoiminnan, markkinoinnin sekä tuotekehitystoiminnan kehittäminen ja verkostoyhteistyön parantaminen olemassa olevien yritysten ja uusien yrittäjien, sekä sidosryhmien välillä.

Hankkeessa luodaan myös edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle uusien innovaatioiden ja yhteistyömallien pohjalta ja näin luodaan uusia työpaikkoja. Osana tätä uutta yritystoimintaa on myös opiskelijoiden yrittäjyyden tukeminen. Lappian ja kuntien sekä kaupunkien tukemana, kertoo New Business -hankkeessa Lappian toteutusosuutta koordinoiva projektipäällikkö Nina Mäki.

Osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta korostaa vahvan ja laaja-alaisen yhteistyön merkitystä. Lappia on tukemassa ja edistämässä myös maakunnallisen Lapin yrittäjyyskasvatusstrategian rakentamista.

Yrittäjyyskasvatusta ja alueellista kehittämistä

Strateginen valinta

Lappian strategian yhtenä painopisteenä on yrittäjyyskasvatus. Aloite ja vahva viesti yrittäjyyden nostamisesta opintojen keskiöön on saatu sekä sidosryhmiltä, työnantajilta että opiskelijoilta. Yrittäjyyskasvatuksen merkitystä korostetaan alueen veto-, pito- ja elinvoiman näkökulmasta. Yrittäjyyskasvatus ei ole pelkästään yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa. Merkittävä osa siitä on asennekasvatusta niin, että työelämään siirtyvillä on parempi ymmärrys ja käsitys sisäisen yrittäjyyden mukaisesta työn tekemisestä, myös toisen palveluksessa tehtävässä työssä.

Haluamme olla yrittäjyyden edistämisen alueellinen tuki ja edelläkävijä. Lappiassa on jo vuosia toteutettu liiketoiminnan opinnoissa Vuosi yrittäjänä -oppimisohjelmaa ja 24 h-leirejä opiskelijoille, taustoittaa osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta.

Lappiassa on hyödynnetty valtakunnallisesti toimivan Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) tarjoamia yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opetusmateriaaleja, jotka on suunnattu eri ikäisille varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, toiselle asteelle ja aina korkeakouluihin asti, ilman erillisiä kustannuksia. Lappian omistajakunnat ja -kaupungit ovat sitoutuneet vuoden 2023 alusta NY-toimintaan.

Yrittäjyysasiantuntija on alueellinen toimija ja yhteyksien luoja

Lappian yrittäjyysasiantuntijana on aloittanut viime syksynä Karoliina Pietikäinen. Yrittäjyysasiantuntijan tehtäviin kuuluu palvella Lappian omistajakuntien kouluja ja oppilaitoksia opastamalla niiden henkilöstöä NY-toimintaan.

Alueellinen Nuori Yrittäjyys -toiminta​

  • Kehittää monialaista yrittäjyyskasvatusta alueellisesti osana kansallista ja kansainvälistä toimintaympäristöä​
  • Kouluttaa opetuksen asiantuntijoita ja tarjoaa ratkaisuja yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen opetukseen​
  • Verkottaa alueen oppilaitokset, päätöksen tekijät sekä yritykset yhteistyöhön
  • Vahvistaa nuorten tietoa alueen mahdollisuuksista yhteistyön kautta​
  • Järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia alueella​
  • Toimii alueen keskeisenä teeman keulakuvana ja vaikuttajana​

Karoliina Pietikäinen kertoo, että hänen tehtävänsä muodostuu Lappian yrittäjyysasiantuntijan ja Nuori yrittäjyys -aluetoimijan tehtävistä, jotka edistävät NY-aluetoimiston tehtävää. Aluetoiminta on käynnistetty kartoittamalla yrittäjyyskasvatuksen tilannetta Lapin alueella.  Aluepäällikkönä aiemmin toiminut Satu Labigne tiedotti yrittäjäjärjestöjä, kuntien virkamiehiä, rehtoreita ja opettajia aluetoiminnasta ja oli aktiivisesti yhteydessä kouluihin tarjoten infoja ja koulutuksia NY:n ohjelmista ja materiaaleista.

Minä olen jatkanut työtä pitäen säännöllisesti yhteyttä kouluihin, tiedottanut ja rakentanut yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöverkostoa alueelle. Yrittäjyyskasvatus yhdistää toimijoita ja siitä on hyötyä monille eri tahoille. Ennen kaikkea siitä on hyötyä lapsille ja nuorille itselleen minäpystyvyyden, talous- ja työelämätaitojen karttumisessa, mutta myös kunnille ja yrittäjille alueen elinvoimaisuuden lisääntymisenä, kertoo Karoliina Pietikäinen.

Aluetoiminnan aktivoitumisen myötä tietoisuus Nuori yrittäjyys ry:stä ja sen tarjoamista maksuttomista yrittäjyyskasvatuksen ohjelmista, materiaaleista ja koulutuksista on selvästi lisääntynyt ja ohjelmia on otettu hyvin käyttöön Lapin alueella. Kunnissa on huomattu asian tärkeys ja kuntien omia yrittäjyyskasvatuksen strategioita ja opintosuunnitelmia ollaan tekemässä tai vanhoja jo olemassa olevia strategioita/ opintosuunnitelmia päivitetään.

Innovaatioita ja heittäytymistä Nurinkurinpäivässä ja Leijonan luolassa

Lappiassa vietettiin Nurinkurinpäivää 1.12.2022. Nurinkurinpäivän ideana on tutustuttaa opiskelijat täysin uuden alan saloihin. Tällä kertaa Nurinkurinpäivällä oli myös hyvin ajankohtainen teema: kiertotalous. Jokaisella alalla suunniteltiin tutustumis- ja harjoitustehtäviä, joiden avulla esiteltiin omaa koulutusta toisen alan opiskelijoille sekä mietittiin miten ko. alalla kiertotaloutta voidaan hyödyntää mm. uusiin palvelu- ja tuoteinnovaatioihin. Ideat dokumentoitiin Kiertotalousympyrään ja niitä jatkokehitellään sekä New Business- että Lapin teollinen kiertotalous 2.0-hankkeissa.

  • Nurinkurinpäivä koski Rovaniemeä lukuun ottamatta kaikkia Lappian aloja ja yksiköitä, joten eri aloihin tutustui yhteensä 75 eri ryhmää. Johdon assistentti Mari Uusitalo teki valtavan työn jakaessaan kaikki alat uusiin ryhmiin ja tutustumispaikkoihin. Hattu pois päästä, toteaa Nina Mäki. Hulinaa ja huisketta riitti siis jo viikkokausiksi ennen varsinaista Nurinkurinpäivää.

Sekä opettajilta että opiskelijoilta kerätyn palautteen perusteella Nurinkurinpäivän konseptia kehitellään ensi vuodeksi. Itse konsepti on herättänyt kiinnostusta myös muissa Lapin alueen oppilaitoksissa.

Osallistuimme New Business -hankkeen voimin myös Rajalla kauppakeskuksessa vietettyyn Inspiraatiopäivään 23.3.2023. New Business -hankkeen aikana syntyneitä uusia tuote- ja palveluideoita oli esillä Leijonan luolan näyttelyseinällä ja Inspiraatiopäivillä kävijät saivat äänestää mielestään kiinnostavimpia ideoita jatkokehiteltäviksi. Leijonan luolaa on järjestetty aiemmin osana Nuori Yrittäjyys toimintaa ja nyt halusimme testata miten idea toimisi pop up -periaatteella rekrytointi- ja koulutusmessutapahtumassa.

Leijonina toimivat Nuori Yrittäjyys ry:n Lapin aluepäällikkö Karoliina Pietikäinen, Business Torniosta Hannaleena Posti, Lappiasta kouluttaja Jouni Setälä sekä yrittäjä Jussi Pietikäinen.

Rohkeita omien liiketoimintaideoiden esittelijöitä oli välillä jonoksi asti. Ideoille ei asetettu mitään rajoitteita, se sai olla vielä täysin raakile, huippuunsa jo viritetty tai kaikkea siltä väliltä. Luolaan astuneiden ideat olivatkin ilahduttavasti laidasta laitaan, tuotteista palveluihin, niin kuluttaja-asiakkaille kuin yrityksillekin suunnattuja.


Kirjoittajina toimivat Lappian New Business -hanketiimin Nina Mäki ja Antti Päivärinta yhdessä yrittäjyysasiantuntija Karoliina Pietikäisen kanssa.

Lisätietoa New Business hankkeesta löydät täältä