Världens nordligaste tvillingstad utvecklar gränslös turism

Världens nordligaste tvillingstad utvecklar gränslös turism

HaparandaTornioär den nordligaste tvillingstaden i världen, där gränsöverskridande samarbete har etablerats i årtionden. Vår stadscentra har vuxit samman, liksom näringslivet och vardagen. Destinationen är känt för bland annat världens nordligaste IKEA, en golfbana i två länder och Kukkola fiskebyar och fiskrika forsarna i Torneälven. Här korsades landsgränsen före pandemin cirka 14 miljoner gånger per år, vilket innebär cirka 38 000 gränsövergångar per dag. Situationen under pandemin är väldigt annorlunda och det känns av i städernas gemensamma Interreg Nord projekt Two Countries –One Destination, som arbetet gränsöverskridande även under denna tid, med stängda landsgränser. Projektet tar fram ett enhetligt destinationsvarumärke för att öka intresset för HaparandaTornioi den internationella marknaden. Via projektet bildas en verksamhetsmodell för fortsatt utveckling av HaparandaTornio som destinationsvarumärke.

HaparandaTornio –starkare tillsammans

Under vintern och våren har livliga diskussioner skett i processen medatt ta fram en blivande verksamhetsmodell för HaparandaTornio som ska leva vidare efter Two Countries –One Destination-projektet. I detta sammanhang har workshops anordnats för både statstjänstemän och entreprenörer, där önskemål och behov har identifierats. ”Sammanfattande av resultaten från workshoparna kan man säga att viljan att arbeta tillsammans är stark. Intressenter uttrycker att vi tillsammans är starkare, samarbetet mellan kommuner och olika regionala turistorganisationer i länderna måste stärkas ytterligare, säger Noora Barria, projektets marknadschef. ”Vi har också gjort en benchmarkingstudie av tvillingstäder i Europa. För forskningen stärkte vi vårt team med Oili Ruokamo, som sökte efter-, kontaktade-och studerade tvillingstäderna och deras sätt att organisera och samarbeta, fortsätter Barria.

Turism som lok för utveckling av regionen

Nästan 50 tvillingstäder hittades i Europa. Av dessa valdes 23 ut för studien, varav 18 granskades mer detaljerat och aktiviteterna hos fyra har undersökts vidare i studierapporten. ”Ett bra exempel är Braunau-Simbach, som har skapat en regional organisation vid den tysk-österrikiska gränsen. Dess ägande är lika fördelat mellan de två städerna. Ägarskapet delas vidare mellan staden och olika föreningar och företag. Organisationen har en styrelse och ett stödorgan med 17 stora företag i regionen. Styrelsens ordförandeskap varierar mellan borgmästarna. De har fått gränsöverskridande samarbete att fungera bra.
I många destinationer med tvillingstäder drivs turismen som en föreningsaktivitet och i de flesta aktiviteter, t.ex. Genom Interreg-projekt, säger Oili Ruokamo. Det gemensamma turistprojektet för Torneå och Haparanda är också ett Interreg-projekt vars betydelse just är att förena och stärka gränsöverskridande aktiviteter. ”Utvecklingen av gränsöverskridande aktiviteter måste vara långsiktig, planerad och kontinuerlig. Att skapa en gemensam verksamhetsmodell tar vanligtvis mycket tid och kräver öppen interaktion,” tillägger Ruokamo.
Haparanda och Torneå har samarbetat länge och på många områden. Det finns nu en önskan att öka marknadsföringen av turistområdet till internationella aktörer och turister. Gränssamarbetsutvecklaren Hanna-Leena Ainonen samarbetar med olika aktörer i gränsområdet. Hon säger att städernaunder den senaste vintern har gjort handlingsplanen till ett strategiskt verktyg för samarbete. ”Ett av målen är t.ex. broprojektet mellan Kukkolaforsen-Kukkolankoski, som TCOD-projektet tar fram underlag för, design och kostnadsberäkningar. Dessutom villvi utveckla gemensamma evenemang för turismen. Att främja traditionellt fiske i Kukkola ses som mycket viktigt och förhoppningen är att få det på UNESCO: s internationella lista över immateriellt kulturarv de kommande åren. Traditionister arbetar aktivt med denna fråga på båda sidor om gränsen, säger Ainonen.
För mer information om TCOD-projektet:
Under den senaste vintern har HaparandaTorniofått ett tydligt namn, en ny modern visuell identitet och ett marknadsföringskoncept. Nya hemsidan har öppnats och one destination-two times konceptet har tagits fram för researrangörer i digitala turismevenemang och researrangörsbesök. Träffar med turismföretagen har arrangerats där vi diskuterat bland annat om gränsöverskridande turismpaket som kan erbjudas till researrangörer och enskilda besökare samt marknadsföring av destinationen i allmänhet. Tematiska turismpaket och rutter är ett utmärkt sätt att länka gränsregionen. Förstudier och arbete för infrastrukturåtgärderna fortgår enligt plan, bland annat arbetet med Turismboulevarden som ska färdigställas till hösten.
Sivun alkuun